VHF Antennas

3VTV-02 (H)- VHF Panel Antenna
Polarization

horizontal

Broadband

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

3VTV-02 (V)- VHF Panel Antenna
Polarization

vertical

Broadband

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

3VTV-02/ES (H)- VHF Panel Antenna
Polarization

vertical

Broadband

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

3VTV-02/ES (V)- VHF Panel Antenna
Polarization

vertical

Broadband

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

3VTV-04- VHF Panel Antenna
Polarization

vertical

Broadband

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

3VTV-11 – VHF (BIII) / DAB Dipole Antenna
Polarization

vertical

Broadband

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB