VHF Antennas

3VTV-02 (H)- VHF Panel Antenna
Frequency range

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

Polarization

horizontal

Input connector

7/8" EIA

Input power

3 kW

3VTV-02 (V)- VHF Panel Antenna
Frequency range

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

Polarization

vertical

Input connector

7/8" EIA

Input power

3 kW

3VTV-02/ES (H)- VHF Panel Antenna
Frequency range

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

Polarization

horizontal

Input connector

7/8" EIA

Input power

3 kW

3VTV-02/ES (V)- VHF Panel Antenna
Frequency range

174 ÷ 240 MHz

Gain

8 dB

Polarization

vertical

Input connector

7/8" EIA

Input power

3 kW

3VTV-04- VHF Panel Antenna
Frequency range

174 ÷ 230 MHz

Gain

11 dB

Polarization

horizontal

Input connector

7/8" EIA

Input power

3 kW

3VTV-11 – VHF (BIII) / DAB Dipole Antenna
Frequency range

174 ÷ 240 MHz

Gain

2 dB

Polarization

vertical

Input connector

7/8" EIA

Input power

3 kW